Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting EventMedemblik
Stichting EventMedemblik (hierna: EventMedemblik) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 75344122 en is gevestigd aan Oosterhaven 10 (1671AA) te Medemblik.
Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. EventMedemblik: EventMedemblik biedt een platform aan terzake Evenementen. Dergelijke Evenementen
worden uitdrukkelijk niet door EventMedemblik uitgevoerd. EventMedemblik bemiddelt slechts in dezen.
EventMedemblik verbindt derhalve Opdrachtgevers en Derden, waarbij EventMedemblik een faciliterende en
adviserende rol zal vervullen.
3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Derde.
4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Derde: De partij, zijnde een Bedrijf, die de uiteindelijke hoofdprestatie(s) (lees: Evenement) levert.
7. Diensten: de Diensten die EventMedemblik aanbiedt zijn bemiddeling bij een totstandkoming van een
overeenkomst tussen Opdrachtgever enerzijds en Derde anderzijds alsmede het adviseren en organiseren van
(groeps)activiteiten en/of evenementen.
8. Evenement: het evenement en/of de (groeps)activiteit die door Derde wordt georganiseerd.
9. Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf die een Evenement, georganiseerd c.q. geleverd door een
Derde, heeft geboekt middels de bemiddelingsdiensten van EventMedemblik.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst/Aanbod en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en
EventMedemblik, waarbij EventMedemblik uitsluitend bemiddelt in de totstandkoming van een Overeenkomst
tussen Opdrachtgever enerzijds en Derde anderzijds (e.e.a. ter uitvoering van het organiseren van een
Evenement). Voor de daadwerkelijke uitvoering (organiseren) van een Evenement verwijst EventMedemblik
naar de voorwaarden van Derde. EventMedemblik is uitsluitend bemiddelaar en draagt geen enkele
verantwoordelijkheid ten aanzien van de daadwerkelijke uitvoering van het overeengekomene.
11. Website: de Website waarop EventMedemblik Diensten van/namens Derden aanbiedt aan Opdrachtgever
is: https://eventmedemblik.nl/ en https://cruiseportmedemblik.eventmedemblik.nl.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EventMedemblik, elke Overeenkomst
tussen EventMedemblik en Opdrachtgever.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EventMedemblik aan Opdrachtgever aangeven op
welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene
voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met EventMedemblik is
overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van
Opdrachtgever.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever is
uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als
een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. Indien EventMedemblik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EventMedemblik in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door EventMedemblik gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in
het Aanbod vermeld.
2. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de diensten
waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele
gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of
het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van EventMedemblik zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is EventMedemblik namens Dede daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EventMedemblik namens Derde anders
aangeeft.
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van
EventMedemblik namens Derde heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan
EventMedemblik te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per email.
2. EventMedemblik heeft, namens Derde, het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen
5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. EventMedemblik is, namens Derde, niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte
kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met EventMedemblik, namens Derde, wordt aangegaan of een project dat door
Opdrachtgever aan EventMedemblik, namens Derde, wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een
individuele persoon die met EventMedemblik, namens Derde, is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever
zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij
EventMedemblik met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de
dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals vermeld op de offerte.
2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde project/evenement is
geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het project/evenement is verstreken.
3. Zowel Opdrachtgever als EventMedemblik (in haar hoedanigheid als bemiddelaar bij de totstandkoming van
een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Derde) kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke
is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt
haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
Artikel 6 – Annulering
1. Annulering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dient schriftelijk aan EventMedemblik te
worden medegedeeld.
2. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende
kosten in rekening gebracht:
a. 10% van het offertebedrag met een minimum van €50,- bij annulering tot drie maanden voor de
aanvangsdatum;
b. 20% van het offertebedrag met een minimum van €100,- bij annulering tot twee maanden voor de
aanvangsdatum;
c. 40% van het offertebedrag met een minimum van €100,- bij annulering tot een maand voor de
aanvangsdatum;
d. 60% van het offertebedrag met een minimum van €100,- bij annulering tot twee weken voor de
aanvangsdatum;
e. 85% van het offertebedrag bij annulering tot vijf dagen voor de aanvangsdatum;
f. 100% van het offertebedrag bij annulering minder dan vijf dagen voor de aanvangsdatum;
3. EventMedemblik is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten
gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot 7 dagen voor
de aanvangsdatum schriftelijk worden medegedeeld aan EventMedemblik.
5. Indien de vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers niet binnen een marge van 10% ligt zijn
de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in lid 2 van toepassing.
Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het Evenement wordt verwezen naar de (algemene) voorwaarden
van Derde en/of de nadere afspraken die tussen Opdrachtgever en Derde zijn overeengekomen.
2. EventMedemblik kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of
meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een Derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van de
werkzaamheden om een (groeps)activiteit/evenement te organiseren. Onder de taken en
verantwoordelijkheden en dienstverlening van EventMedemblik wordt in beginsel uitsluitend verstaan: het
bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Derde.
3. Ten aanzien van de bemiddelende taak bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever
en Derde, zal EventMedemblik zal EventMedemblik zal zich inspannen om zich op te stellen zoals van een goed
dienstverlener verlangd mag worden. EventMedemblik staat in voor een professionele en onafhankelijke
dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en
schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
4. De Overeenkomst op basis waarvan EventMedemblik de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de
reikwijdte van de dienstverlening.
5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door EventMedemblik
aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. EventMedemblik heeft het recht haar dienstverlening en
haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
6. Bij de uitvoering van de Diensten is EventMedemblik niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor EventMedemblik
en/of Derde, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te
vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt EventMedemblik Opdrachtgever tussentijds
via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de
informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.
Nimmer is EventMedemblik aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of
oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in
het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een
eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door EventMedemblik of er door andere omstandigheden, welke
voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft EventMedemblik, e.e.a.
namens Opdrachtgever, recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en
bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening
en risico van Opdrachtgever.
9. Indien door EventMedemblik of Derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht
op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door of namens EventMedemblik in redelijkheid gewenste faciliteiten.
10. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan EventMedemblik de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. EventMedemblik is gerechtigd de Overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren (door Derden) en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren,
e.e.a. namens Derde.
11. EventMedemblik kan, slechts met volmacht van Derde Overeenkomsten met Opdrachtgever aangaan ten
behoeve van het organiseren van het Evenement.
12. EventMedemblik vraagt namens Derde geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken
van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Derde. Derde vrijwaart
EventMedemblik expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en
toestemmingen.
13. Indien Opdrachtgever op de Website van EventMedemblik rechtstreeks een (groeps)activiteit bij een
Derde boekt, dan zijn hierop de algemene voorwaarden van de betreffende derde van toepassing.
Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door EventMedemblik verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste
vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst met een
Derde. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EventMedemblik en/of een Derde niet in staat is een
volledige uitvoering en/of oplevering te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde
voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. EventMedemblik is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is
veranderd, noch is EventMedemblik verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die
door EventMedemblik voor Derden is samengesteld en/of aan Derden wordt verstrekt in het kader van de
Overeenkomst.
3. EventMedemblik kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om
aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is EventMedemblik gerechtigd om haar werkzaamheden op te
schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden
dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar
te maken aan EventMedemblik.
Artikel 9 – Adviezen
1. EventMedemblik kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage,
planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend
en slechts adviserend van aard, doch zal EventMedemblik de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door EventMedemblik verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als
bindend advies. Ook indien EventMedemblik Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen, of in contact brengt
met derden, is dit advies immer vrijblijvend.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van EventMedemblik verplicht om door haar verstrekte voorstellen te
beoordelen. Indien EventMedemblik wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of
niet tijdig een beoordeling op een door EventMedemblik gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe
factoren die de rapportages en adviezen van EventMedemblik kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid
en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers.
Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en
informatie.
5. Opdrachtgever zal EventMedemblik schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
Artikel 10 – Feitelijke uitvoering Evenementen
1. De dienstverlening van EventMedemblik is enkel en alleen gericht op bemiddeling en advisering omtrent het
organiseren van Evenementen. Uitvoering van werkzaamheden om een (groeps)activiteit en/of evenement te
organiseren, worden te allen tijde verricht door Derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een
overeenkomst mee heeft gesloten. EventMedemblik is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van
deze overeenkomst door de betreffende Derde.
2. EventMedemblik kan slechts adviseren en het Evenement organiseren maar is nimmer betrokken bij de
feitelijke uitvoering door deze derden.
3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte
van de overeenkomst tussen deze Derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze Derde. Indien
en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.
Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen
overeenstemming is bereikt dat EventMedemblik namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te
dienen.
Artikel 11 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2.EventMedemblik voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever dient
het overeengekomen tarief uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum te betalen.
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten, worden aan Opdrachtgever
doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van Derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
EventMedemblik ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is
overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de
uitvoering van de dienstverlening.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. EventMedemblik is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende
inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover
deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst (behoudens prijswijzigingen op grond van btwverhogingen en andere prijswijzigingen krachtens wet- en regelgeving).
7. Ingeval van prijswijzigingen van meer dan 10%, anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst
die plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij een Derde alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeen gekomen uit te voeren.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn van ten hoogste 15 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar
kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EventMedemblik.
9. EventMedemblik heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. EventMedemblik kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal EventMedemblik zonder nadere ingebrekestelling recht
hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van
de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien EventMedemblik meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn
voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. EventMedemblik gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts
conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal EventMedemblik de betrokkene hierover
informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een
dienst van EventMedemblik verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de
gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart
Opdrachtgever EventMedemblik tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de
uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien EventMedemblik op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand
van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
1. EventMedemblik heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en
meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor EventMedemblik gegronde reden zich
voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. EventMedemblik is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te
late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk
worden bevestigd.
3. EventMedemblik is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het
opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor
reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om EventMedemblik te vergoeden
voor elk financieel verlies dat EventMedemblik lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 15 – Overmacht
1. EventMedemblik is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van EventMedemblik wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van EventMedemblik, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van Derden, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken
derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of
telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van EventMedemblik of door haar ingeschakelde
adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van EventMedemblik buiten haar invloedssfeer vallen
die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door
Opdrachtgever worden betaald. EventMedemblik is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor
eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van
EventMedemblik alleen geacht te bestaan indien EventMedemblik dit resultaat bij het aanvaarden van de
Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van EventMedemblik, is EventMedemblik uitsluitend
gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever EventMedemblik binnen 14 dagen na
ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en EventMedemblik deze tekortkoming vervolgens
niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en
bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat EventMedemblik in
staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door EventMedemblik leidt tot aansprakelijkheid van EventMedemblik, is
die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd,
doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van
opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens EventMedemblik. Onder directe schade wordt verstaan:
redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de
schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. In elk geval is de aansprakelijkheid van EventMedemblik beperkt tot het bedrag dat door haar
verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
5. EventMedemblik sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. EventMedemblik is niet
aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en
immateriële schade.
6. Opdrachtgever vrijwaart EventMedemblik voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten
gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door
EventMedemblik geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is
veroorzaakt door de dienst van EventMedemblik.
7. Enige door EventMedemblik opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of
onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van EventMedemblik.
8. De inhoud van het opgeleverde advies van EventMedemblik is niet bindend en slechts adviserend van aard.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen
van EventMedemblik opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die
afwijken van het (op)geleverde advies van EventMedemblik. EventMedemblik is niet gehouden aan enige vorm
van restitutie indien dit het geval is.
9. Indien door of namens Opdrachtgever een Derde wordt ingeschakeld, is EventMedemblik nimmer
aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde Derde alsmede het
verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in
EventMedemblik haar eigen advies.
10. EventMedemblik is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door de ingeschakelde
Derde.
11. EventMedemblik staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
EventMedemblik verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van EventMedemblik vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EventMedemblik binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van
EventMedemblik.
Artikel 17 – Geheimhouding
1. EventMedemblik en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet
tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie
gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen
bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij
Opdrachtgever aan EventMedemblik bekend gemaakt is en/of op andere wijze door EventMedemblik is
verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door EventMedemblik opgestelde adviezen, rapportages,
ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever
uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te
nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht EventMedemblik steeds de vereiste zorgvuldigheid in de
omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien EventMedemblik op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en
EventMedemblik zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is EventMedemblik niet gehouden tot enige
schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of
producties die door EventMedemblik aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van
EventMedemblik vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal EventMedemblik vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het
vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van EventMedemblik is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen EventMedemblik en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen
derden op.
6. Al hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent geheimhouding geldt logischerwijs niet ten aanzien van al
hetgeen EventMedemblik logischerwijs c.q. redelijkerwijs dient door te geven / delen aan / met Derde ten
uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Derde.
Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EventMedemblik waaronder in ieder geval begrepen, maar niet
beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij EventMedemblik en
worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van EventMedemblik
worden overgedragen aan Opdrachtgever, is EventMedemblik gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst
te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke
vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de
daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten
van EventMedemblik rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen
aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van EventMedemblik. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door
EventMedemblik opgeleverde zaken, dient EventMedemblik expliciet akkoord te geven op de voorgenomen
wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van
EventMedemblik rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IErechten voordoet.
Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan EventMedemblik
verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en
welke aan EventMedemblik zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart EventMedemblik van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en
volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart EventMedemblik voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem
ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet
(tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies, vergunningen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart EventMedemblik voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot
intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het
uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever
jegens derde(n).
5. Opdrachtgever vrijwaart EventMedemblik voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het
feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door Derden ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan EventMedemblik
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 20 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van EventMedemblik of anderszins klachten heeft over
de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@eventmedemblik.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EventMedemblik de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. EventMedemblik zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen EventMedemblik en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. EventMedemblik heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op
de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen EventMedemblik en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij
bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Medemblik, 6 januari 2021

WhatsApp Stuur ons een Whatsapp